Vedtægter

§ 1: Formål

Klubben er et værested for motorcyklister, der kører mc custom, og som har interesse i oplevelsesrige mc-ture, baseret på en tilbagelænet, afslappet kørestil – og som samtidig vægter det sociale og kulturelle fællesskab højt. Klubbens programsatte ture udmærker sig ved, at de har en indbygget kulturel oplevelse, så medlemmerne på én gang får en sansemættet mc-tur og lidt kræs til eftertanken. Til fremme af gedigen mc-dannelse!

§ 2: Klubkultur

For hver mc-sæson lægges der program for nogle heldagsture og er der interesse for det, også længerevarende ture med én eller flere overnatninger. Sidst nævnte ture kan finde sted i DK eller gå til udlandet. Herudover arrangeres der løbende kortere og mere spontane ture, afhængig af vejr, vind og stemning!

Under klubbens fælles ture køres der af sikkerhedshensyn altid kolonne-kørsel – og i øvrigt køres der efter at være det gode eksempel i trafikken.

Klubben har ingen klubhus, og planlagte sociale arrangementer finder derfor sted i  medlemmernes private rammer – eller i lejede lokaler til specifikke arrangementer.

Klubbens sociale liv bygger på den fælles interesse omkring mcérne og det gode fællesskab med plads til den gode snak og et godt grin, til tider understøttet af en grillfest/middag med et godt glas vin og/eller fadøl til. Klubben er til hygge, men ikke til druk og vilde fester; og det anses for en selvfølge, at klubben er 100% drug-fri.

§ 3: Medlemskab

Som medlemmer optages alle over 18 år med en mc-kørekort, og som ejer en mc custom. Og klubben er en rendyrket mc custom klub, hvilket indebærer, at man kun kan være medlem af og køre med i klubben, hvis man kører mc custom. Er der tvivl om, hvorvidt en given mc kan henregnes som mc custom, afgør bestyrelsen spørgsmålet. Faste bagsædepassagerer optages også som medlemmer.

Klubben optager i udgangspunktet max. 20 medlemmer, men generalforsamlingen kan ændre antallet uden vedtægtsændring. Klubben har ingen krav om aktiv deltagelse. Medlemmerne møder op og deltager i aktiviteterne i det omfang, de har lyst og overskud, ikke af pligt.

Bestyrelsen kan ved flertalsbeslutning ekskludere et medlem, hvis han/hun udviser uacceptabel adfærd, f. eks. ved gentagne tilsidesættelse af klubbens kørsels- og samværskultur.

§ 4: Kontingent

Der betales årskontingent, som fastlægges på den årlige generalforsamling. Kontingentbeløbet er beskedent (i sæson 2021 udgør det 150 kr./år), og kontingentindtægterne går alene til etablering og drift af hjemmeside og til afvikling af årlig generalforsamling.

§ 5: Bestyrelse

Bestyrelsen består af formand, kasserer og et menigt medlem. Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant.

Formanden er på valg i lige år, kasserer og menigt medlem i ulige. Bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

§ 6: Generalforsamling

Generalforsamlingen (GF) er klubbens øverste myndighed, og ordinær generalforsamling afvikles hvert år i marts måned.

Indkaldelse skal ske senest en måned før GF og indeholde dagsorden og revideret regnskab. Indkaldelse sker via mailudsendelse.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før GF – og kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Afstemninger sker i udgangspunktet ved almindelig håndsoprækning – og alle afgørelser er baseret på flertalsbeslutninger. Men hvis blot et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal det gennemføres.

GF er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Dog kræver et forslag til ændring af vedtægterne, at minimum 90 % af medlemmerne – ved fysisk tilstedeværelse på GF eller ved forud fremsendt skriftlig stillingtagen (fuldmagt) – kan stemme for det.

Dagsordenen indeholder:

b. Formandens beretning

a. Valg af dirigent

c. Regnskab

d. Fastsættelse af kontingent

e. Behandling af indkomne forslag

f. Valg til bestyrelsen og af revisor og revisorsuppleant

g. Ideer til mc-ture for kommende sæson

h. Eventuelt

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling

Kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis minimum 2/3 af medlemmerne skriftligt kræver det. Og det skal holdes senest 6 uger efter, kravet er stillet. Ekstraordinær GF varsles som ordinær GF.

§ 8: Kommunikation

Al kommunikation i klubben foregår elektronisk, dels via klubbens hjemmeside dels i form af en fælles gruppe på eksempelvis WhatsApp og/eller på mail.

§9: I tilfælde af klubbens ophør doneres overskydende midler til MC Touring Camp.

Således fastlagt den 1. oktober 2019.